گروههای علمی

گروههای علمی انجمن ایران‌شناسی ایران


گروه جغرافیا

مدیر: استاد محمدرضا سحاب

 

گروه هنرهای تجسمی

مدیر: استاد مرتضی شمیسا

 

گروه ادبیات تطبیقی

مدیر: دکتر محمود جعفری دهقی

 

گروه تاریخ علم

مدیر: دکتر امیدمسعودی فر

 

گروه ادبیات داستانی و نمایشی

مدیر: پریسا اخوان

 

گروه مفاهیم و مبانی ایران‌شناسی

مدیر: محمدعلی عزت زاده