کارگروهها

کارگروههای انجمن ایران‌شناسی ایران

 

کارگروه روابط عمومی

مدیر: زمان رضاخانی

همکار: مینا جاویدان ساعی پور

 

کارگروه اینترنت و رسانه‌ها

مدیر: محمدعلی عزت زاده

همکاران: علی رضاپور، مینا جاویدان ساعی پور

 

کارگروه انتشارات

مدیر: نسیم محمدی

همکاران: محمدعلی عزت زاده، سیما فولادپور

 

کارگروه امور اعضا و شعب

مدیر: محمدعلی عزت زاده

همکار: دکتر سیما فولادپور

 

کارگروه برگزاری گردهمایی‌های علمی و آموزشی

مدیر: دکتر سیما فولادپور

همکار: زمان رضاخانی