هیأت مدیره و بازرسان

جعفری دهقی

محمود جعفری دهقی
رئیس هیأت مدیره

دارنده دانشنامه دکتری در ایران‌شناسی (زبانهای ایرانی) از دانشگاه SOAS لندن
استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران

زرشناس

زهره زرشناس
نایب رئیس هیأت مدیره
دارنده دانشنامه دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران
استاد و مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد و مدیر گروههای علمی بنیاد ایران‌شناسی

سحاب

محمدرضا سحاب
عضو هیأت مدیره

دارنده دانشنامه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسوی از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی) و دوره حقوق قضایی از دانشکده افسری ژاندارمری
رئیس هیأت مدیره موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، رئیس هیأت مدیره شرکت تولید نرم افزارهای آموزشی ایران (دیدآموز) و مدیرعامل شرکت چاپ سحاب

سیمونی

آندرانیک سیمونی
عضو هیأت مدیره

دارنده دانشنامه دکترای زبان‌شناسی، گرایش تاریخ زبان ارمنی از دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان
استادیار و مدیر گروه زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر
عضو هیأت مدیره

دارنده دانشنامه دکترای زبان و ادبیات روسی از دانشگاه ام گ او مسکو، روسیه
استاد گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

فیروزآبادی

سید سعید فیروزآبادی
عضو هیأت مدیره

دارنده دانشنامه دکترای زبان و ادبیات آلمانی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

SONY DSC

محمدعلی عزت زاده
عضو هیأت مدیره و خزانه دار

دارنده دانشنامه کارشناسی ارشد ایران‌شناسی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری ایران‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی

مقصودی

مجتبی مقصودی
بازرس

دارنده دانشنامه دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران
دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

خسرویانی

هرمز خسرویانی
بازرس

دارنده دانشنامه کارشناسی ارشد ایران‌شناسی از دانشگاه تهران
موبدیار، جامعه زردشتیان ایران