هیأت مؤسس

اعضای هیأت مؤسس انجمن ایران شناسی ایران
در دوره جدید – امرداد 1396

.
دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر زهره زرشناس

دکتر حسن رضایی باغ بیدی

دکتر محمدباقر وثوقی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر جان اله کریمی مطهر

دکتر مرضیه یحیی پور

دکتر طهمورث ساجدی صبا

دکتر فرخ حاجیانی

میر سید احمد محیط طباطبایی

دکتر مژگان اسمعیلی

دکتر آذرتاش آذرنوش

دکتر مجدالدین کیوانی

دکتر ژاله آموزگار

دکتر آندرانیک سیمونی

دکتر مرتضی رضوانفر

دکتر سید سعید فیروزآبادی

دکتر مجتبی مقصودی

دکتر فتح الله مجتبایی

دکتر حکمت الله ملاصالحی