اعضای هیأت اجرایی

اعضای هیأت اجرایی انجمن ایران‌شناسی ایران
..

دکتر محمود جعفری دهقی

محمدعلی عزت زاده

زمان رضاخانی

مینا جاویدان ساعی پور

دکتر سیما فولادپور

علی رضاپور

امیررضا خیرخواه