اساسنامه

به نام خداوند جان و خرد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران

اساسنامه انجمن ایران‌شناسی ایران

به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۳۳۷۷

 

فصل اول  کلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی ایران‌شناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های ایران‌شناسی و علوم مرتبط، انجمن ایران‌شناسی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، احیا می‌گردد.

 

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت (1325/2/14) دارای شخصیت حقوقی بوده و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

 

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی محله بنی­ هاشم، خیابان بوستان نهم (شهید مجید جعفری)، خیابان شهید مجید افشاری، پلاک 99، طبقه دوم، واحد جنوب شرقی، کد پستی 1667633115 است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند؛ به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

 

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه اولیه (1324/7/6) تشکیل شده و پس از چند دهه فترت (از دهه 1340 تا 1396/11/12)، برای مدت نامحدود ادامه یافته و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم  وظایف و فعالیتها

ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5) انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به­ گونه‌ای با علم ایران‌شناسی و علوم مرتبط سر و کار دارند.

2-5) همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5) ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5) ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5) برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

6-5) انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم  انواع و شرایط عضویت

ماده 6: انواع عضویت

1-6) عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته ایران‌شناسی و رشته‌های دانشگاهی مرتبط (فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، تاریخ ایران، باستان‌شناسی ایران، زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی) باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در دیگر رشته‌های دانشگاهی (غیرمذکور در بند 6-1) که آثار و فعالیتهایی در زمینه ایران‌شناسی داشته­اند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: افراد دارای درجه کارشناسی در هر یک از رشته‌های مذکور در بند 6-1 می‌توانند تنها با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6) عضویت وابسته:

افراد دارای درجه کارشناسی که مدت 5 سال به ­نحوی در یکی از رشته‌های دانشگاهی مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

3-6) عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌ ایران‌شناسی و رشته­ های دانشگاهی مرتبط یادشده در بند 6-1 به تحصیل اشتغال دارند.

4-6) عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت افتخاری انجمن درآیند.

تبصره: کلیه اعضای هیأت مؤسس متقاضی دوره جدید انجمن ایران‌شناسی مندرج در نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به­ شماره 104039-3/3/3 مورخ 16/5/1396 عضو دائمی افتخاری انجمن محسوب می ­شوند.

5-6) اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط به ایران فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره: اعضای مؤسساتی به ­مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

ماده 7: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به ­عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد و عضویت اعضا مشروط به پرداخت حق عضویت سالانه است.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به داراییهای  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره 3: حق عضویت اعضای حقوقی با حق عضویت اعضای حقیقی متفاوت خواهد بود.

 

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8) استعفای کتبی

2-8) عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم  ارکان انجمن

 ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف) مجمع عمومی                     ب) هیأت مدیره              پ) بازرس (بازرسان)

 

الف) مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به ­صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10) مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود، با حضور یا رأی کتبی نصف به­­علاوه یکِ کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.

2-10) مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک­ سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

3-10) درصورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن، اخذ آرا می‌تواند به­ صورت مکاتبه‌ای -بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت مدیره تدوین می‌شود- انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌ الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره 4: هر عضو پیوسته می­تواند وکالت تنها یک عضو دیگر را در مجمع بر عهده داشته ­باشد.

تبصره 5: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

 

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

1-11) وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

تصویب خط مشی انجمن

بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

تعیین میزان حق عضویت

عزل هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آینده انجمن.

2-11) وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) نامزد کرده‌اند.

 

ب) هیأت مدیره

ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-12) ترکیب هیأت مدیره باید مطابق شیوه ­نامه کمیسیون انجمنهای علمی باشد.

2-12) هر فرد می­ تواند حداکثر عضو هیأت مدیره دو انجمن علمی باشد.

3-12) هر فرد می­تواند تنها رئیس هیأت مدیره یک انجمن علمی باشد.

4-12) هیچ­یک از اعضا نمی­ توانند بیش از دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره انجمن شوند.

5-12) حداکثر دو عضو مشمول بنـد (12-1) در صورت کسب بیش از سه­ چهارم آرای حاضران در جلسه، می­ توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

6-12) عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

7-12) هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده، با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

8-12) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه­ دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب ­رئیس هیأت مدیره معتبر است.

9-12) هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز، هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

10-12) جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

11-12) کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

12-12) شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

13-12) درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی­مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

14-12) شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.


ماده
 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن به ­شمار می­ آید و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13) اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13) تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13) هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند، در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام ‌دهد.

4-13) جز درباره موضوعهایی که به­ موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام ­شده، داراست.

5-13) تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

6-13) اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر

7-13) انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13) اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13) جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13) اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13) ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13) هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

پ) بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی دو نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به­عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

1-15) بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15) بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15) گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

 

فصل پنجم  گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

  1. گروههای تخصصی
  2. کارگروه آموزش و پژوهش
  3. کارگروه انتشارات
  4. کارگروه آمار و اطلاعات
  5. کارگروه پذیرش و روابط عمومی
  6. کارگروه گردهمایی‌های علمی

16-1) انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کارگروههای دیگری که نیاز به آنها احساس می‌شود، نیز هست.

 

فصل ششم  بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17) حق عضویت‌ اعضا

2-17) درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17) دریافت هدایا و کمکها

4-17) کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.


ماده
 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.


ماده
 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به ­نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.


ماده
 20: هیچ­یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه ندارند و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.


ماده
 21: کلیه مدارک و پرونده­ های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع دارای صلاحیت­، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.


ماده
 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.


ماده
 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی به ­نام انجمن را ندارند.


ماده
 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها، کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.


ماده
 25: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 25 ماده، 53 زیرماده و 21 تبصره در جلسه مورخ 1399/10/28 مجمع عمومی فوق­ العاده انجمن به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.