انجمن ایران‌شناسی

انجمن ایران‌شناسی

 

اساسنامه انجمن علمی ایرانشناسی

 

 

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی ایرانشناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های گوناگون ایرانشناسی، انجمن علمی ایرانشناسی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

   انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

وظایف انجمن

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
                     با علم ایرانشناسی سر و کار دارند.

            2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
                     برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

            3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

            4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

ارکان انجمن

     ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی                ب: هیئت مدیره                     ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومی

مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-    مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

3-    در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

 

مجمع عمومی عادی

-         انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)

-         تصویب خط مشی انجمن

-         بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

-         تعیین میزان حق عضویت

-         عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

-         بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

مجمع عمومی فوق‌العاده

-         تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

-         تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

 

هیئت مدیره

هیئت مدیرة انجمن مرکب از 9 عضو اصلی و 3 عضو علی‌البدل است که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

            1-  هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند

4

 
.

2- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-    هیئت مدیره حداکثر تا 1 هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

4-     کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره  و خزانه‎دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

5-    هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

6-     جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

8-     شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

9-     درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

10-                        شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-     اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

4- جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9- جلب هدایا و کمکهای مالی

10- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

 بازرس (بازرسان)

     مجمع عمومی عادی 2 نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

                تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

     وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

            1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

            2- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

            3- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

                تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت     

            مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

 

گروههای علمی انجمن

     انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

1)      گروههای تخصصی

2)      کمیته آموزش و پژوهش

3)      کمیته انتشارات

4)      کمیته آمار و اطلاعات

5)      کمیته پذیرش و روابط عمومی

6)      کمیته گردهمایی‌های علمی

انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.