انجمن ایران‌شناسی

انجمن ایران‌شناسی

هیئت مدیره 


دکتر محمود جعفری دهقی(رییس هیئت مدیره)


 دکتر طهمورث ساجدی صبا(نایب رئیس هیئت مدیره)


 دکتر سید سعید فیروزآبادی (خزانه دار)


آقای  محمد رضا سحاب


 دکتر زهره زرشناس


 دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلقدکتر جان اله کریمی مطهر دکتر امید مسعودی فر


آقای مهدی شایان راد عضو علی البدل


خانم نسیم محمدیبازرسان

 دکتر علی شهیدی


 دکتر مجتبی مقصودی