انجمن ایران‌شناسی ایران

انجمن ایران‌شناسی ایران

 

اعضای اصلی هیأت مدیره:

آقای دکتر محمود جعفری دهقی (رئیس)

خانم دکتر زهره زرشناس (نایب رئیس)

آقای مهندس محمدرضا سحاب

آقای دکتر آندرانیک سیمونی

آقای دکتر جان‌اله کریمی مطهر

آقای دکتر سید سعید فیروزآبادی

آقای مهندس محمدعلی عزت‌زاده (خزانه‌دار)

 

اعضای علی‌البدل:

خانم سیما فولادپور

آقای اکبر محمدی

 

بازرسان:

آقای دکتر مجتبی مقصودی

آقای مهندس هرمز خسرویانی

 

بازرس علی‌البدل:

خانم آمنه ساعت‌ساز جدی